Gutisk Waúrd hēþjō

wf. chamber, room, closet

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: chamber, room, closet
 Sing.Pl.
Nom hēþjō hēþjōns
Voc hēþjō hēþjōns
Acc hēþjōn hēþjōns
Gen hēþjōns hēþjōnō
Dat hēþjōn hēþjōm