Gutisk Waúrd niþjō

wf. cousin

« Back to Lexicon

Usage: Search this stem on wulfila.be

Noun: cousin
 Sing.Pl.
Nom niþjō niþjōns
Voc niþjō niþjōns
Acc niþjōn niþjōns
Gen niþjōns niþjōnō
Dat niþjōn niþjōm